Rezerwacja on-line

Regulamin i płatności

Regulamin

„Markowy Dworek”

Właściciele „Markowego Dworku” będą Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.

2. Przyjazdy oraz wyjazdy z obiektu możliwe są w godzinach 7.00 – 23.00 w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12.00 w przed dzień wyjazdu.

4. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. „Markowy Dworek” zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia recepcji o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju lub szatni hotelowej na koszt i ryzyko Gościa.

6. „Markowy Dworek” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze na niezwłoczną reakcję.

7. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.

8. „Markowy Dworek” ma obowiązek zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości,

• profesjonalną i uprzejmą obsługę,

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.

• w miarę posiadanych możliwości przydzielić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

9. Podmiot prowadzący „Markowy Dworek” nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, biżuteria, i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa.

10. Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Gość naszego obiektu jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

12. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, podmiot prowadzący „Markowy Dworek” zastrzega sobie prawo do obciążenia konta klienta.

13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

14. Gość „Markowego Dworku” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

15. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach.

17. „Markowy Dworek” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył obowiązujący regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników „Markowego dworku” albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty zostaną przechowa przez 3 miesiące w obiekcie na koszt i ryzyko Gościa.

19. Osoby odwiedzające gości „Markowego Dworku” mogą przebywać w obiekcie w godzinach 7.00 – 23.00.

20. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

 

Regulamin płatności

„Markowy Dworek”

1. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu  018 2654101 lub za pomocą poczty e – mail pod adresem kontakt@markowydworek.pl

2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Markowy Dworek zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Rezerwację dokonuje się na osobę, firmę, która będzie dokonywać płatności.

4. Po dokonaniu rezerwacji gość otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem konta do wpłaty zadatku.

5. Gość po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji jest obowiązany uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% kosztów pobytu do 7 dni od daty wykonania rezerwacji, lub w terminie uzgodnionym z recepcją wpisując w tytule przelewu nazwisko oraz numer rezerwacji.

6. Za datę wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej uznaje się datę zaksięgowania przelewu na koncie Markowego Dworku.

7. Markowy Dworek zastrzega sobie prawo usunięcia rezerwacji w przypadku nie wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej do 7 dni od daty wykonania rezerwacji.

8. Wpłata opłaty rezerwacyjnej – zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu rezerwacji oraz pozostałych warunków zawartych  w regulaminie dostępnym na stronie: http://www.markowydworek.pl/regulamin-i-platnosci/

9. Pozostałe koszty pobytu gość jest obowiązany uiścić w dniu przyjazdu. Nie akceptujemy kart płatniczych.

10. Przyjazdy oraz wyjazdy z pensjonatu możliwe są w godzinach 8 – 22, w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję.

11. Opłata rezerwacyjna (zadatek) na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.

12. Opłata rezerwacyjna – zadatek (w całości) może zostać zwrócony, w przypadku sprzedaży zwolnionych miejsc noclegowych po tej samej cenie – sprawy te rozwiązywane są indywidualnie, na wniosek Klienta. Zadatek w całości w przypadku rezygnacji z rezerwacji najpóźniej w terminie 21 dni przed przyjazdem może być również wykorzystany w innym dogodnym terminie w miarę dostępnych pokoi.

13. Niestawienie się gościa do godziny 8 rano dnia następnego (dzień później od planowanego dnia przyjazdu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli nie ustalono inaczej z recepcją.

14. Wszelkie reklamacje prosimy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą e-mail (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).

15. Dostępne rabaty nie kumulują się.

16. Powyższy regulamin ma na celu ułatwienie procedury rezerwacyjnej oraz zawiera wskazówki jak postępować, aby mieć pewność, że pokoje są zarezerwowane na wymarzony urlop.

17. Płatność dokonujemy za całość zarezerwowanego pobytu. Bez możliwość skracania pobytów.

Zobacz więcej

Wirtualna wycieczka

gallery image Zobacz

miej ok(N)o na Tatry

gallery image Nasz dworek znajduje się na skraju góralskiej Podhalańskiej wioski… Zobacz więcej
Copyright © 2019 by Markowy Dworek
Promoagency - Agencja reklamowa kraków